Algemene voorwaarden

Deze voorliggende algemene voorwaarden, evenals alle informatie die terug te vinden is op onze website, brochures en alle andere documenten, vormen de basis van het contract afgesloten tussen de klant en Jean-Francois Gaspar en Stéphanie Lismonde, eigenaars van de gîte Le Galisse. Gezien deze voorwaarden alle rechten en plichten vervatten, vragen wij U deze zeer aandachtig te lezen.

1. Bevestiging van reservatie

Na het lezen van deze algemene voorwaarden, vragen wij U het aangeleverde huurcontract te tekenen en terug te sturen per mail naar info@legalisse.be of per post naar Le Galisse, Rue Eysden Mines 40, 6698 Grand-Halleux, België. Daarenboven vragen we de betaling van een voorschot van 25% op de totale huurprijs (zie punt 8 van onderhavige overeenkomst voor meer informatie aangaande de bankgegevens) om uw reservatie te valideren. Uw reservatie zal slechts definitief gevalideerd worden na ontvangst van het voorschot op onze bankrekening.

2. Huurcontract

Het huurcontract, waarvan hierboven sprake, moet getekend worden door de verantwoordelijke van de groep. Deze laatste moet ouder zijn dan 18 jaar en in staat zijn om zichzelf en de hele groep te vertegenwoordigen. In geval van groepsreservatie moet het voorschot en het saldo gestort worden telkens met één betaling. De verantwoordelijke van de groep is verantwoordelijk voor alle betalingen en is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale huurprijs voor het verblijf, van alle personen die deel uitmaken van de groep die verblijft in onze gîte. Vanaf het ogenblik van ontvangst van het voorschot is het contract afgesloten tussen U en de eigenaars van toepassing. Bij telefonische reservatie zal er U ook steeds een schriftelijke bevestiging gestuurd worden.

3. Toegepaste tarieven

Alle vermelde prijzen in onze brochures, website, advertenties of mails worden aanzien als correct op het moment van publicatie. U zal op de hoogte gebracht worden van elke eventuele prijswijziging alvorens reservatie.

4. Prijsgarantie

Niettegenstaande wij ons het recht voorbehouden om de prijs op elk ogenblik te wijzigen, is de prijs vermeld op Uw huurcontract vast en niet aanpasbaar.

5. Voorschot

Wij vragen U een voorschot te storten van 25% van het huurbedrag bij het ondertekenen en terugsturen van het getekende huurcontract (zie punt 8 voor meer info aangaande betalingsgegevens).

6. Saldo

Het saldo van het huurbedrag, evenals de huurwaarborg zoals vermeld in het contract, moet betaald worden ten laatste 2 weken voor het begin van het verblijf. Indien de reservering gebeurt minder dan 2 weken voor aanvang, vragen wij U onmiddellijk het volledige bedrag te betalen, alsook de huurwaarborg. Wij behouden ons het recht voor om de reservatie te annuleren indien wij niet de betalingen ontvangen hebben binnen de termijnen waarvan hierboven sprake. In dit geval hebben de eigenaars eveneens het recht om de eerder gestorte bedragen te verwerven.

7. Lasten

De huurlasten die inbegrepen zijn in de huurprijs zijn de volgende: waterverbruik, elektriciteitsverbruik, verbruik van stookolie voor verwarming, verblijfstaks, eventueel verbruik van brandhout, afvalbeheer (afval dient wel door de huurder gesorteerd te worden). Indien het sorteren van het afval door de huurder niet correct verloopt, zal er onmiddellijk een boete afgehouden worden van de huurwaarborg.

Bijkomende betalende opties zijn huren van beddenlakens, badhanddoeken en opmaak van de bedden voor aankomst. Door ondertekening van het huurcontract, bevestigt U op de hoogte te zijn van de prijzen van de lasten.

8. Betaling

De betalingen kunnen uitgevoerd worden door overschrijving en/of storting op onze rekening Gaspar Lismonde ; IBAN : BE08 3770 1221 9613 ; BIC : BBRUBEBB, met vermelding van Uw verblijfsdata.

9. Annulering

Indien U door uitzonderlijke omstandigheden Uw verblijf wenst te annuleren, zal het voorschot U volledig terugbetaald worden op voorwaarde dat deze annulering schriftelijk bevestigd wordt ten laatste 2 maanden voor het begin van Uw verblijf (per mail of per post op één van de adressen zoals hierboven vermeld). Indien de annulering gebeurt minder dan 2 maanden voor Uw verblijf, zal het voorschot volledig toebehoren aan de eigenaars als schadevergoeding.

Indien door omstandigheden volledig buiten onze wil, wij verplicht zijn om Uw verblijf te annuleren, behouden wij ons het recht toe de terugbetaling van het voorschot uit te stellen naargelang de omstandigheden en dit in het economisch belang van ons eigendom.

Concreet zijn o.a. volgende gevallen van overmacht aanzien als omstandigheden buiten onze wil: oorlog, oorlogsdreiging, aanslag, terrorisme, natuurrampen, brand, staking, pandemie, overheidsbeslissingen, overlijden,…

In dit laatste geval (dus enkel in geval van overmacht) is het mogelijk Uw verblijf uit te stellen naar een latere datum. Uw voorschot blijft dan uiteraard geldig. Deze aanvraag tot uitstel moet schriftelijk gedaan worden, minstens 15 dagen voor de start van Uw verblijf op volgend adres info@legalisse.be .

10. Gedrag

Door een verblijf in onze gîte Le Galisse te reserveren, verbindt de huurder er zich toe zich te gedragen als een goed huisvader en dus de personen ter plaatse en de buurtbewoners niet te storen. Wij zien ons ook verplicht om alle schade, verlies of diefstal, veroorzaakt door Uw groep, te factureren. De hieruit voortvloeiende schade zal afgetrokken worden van de huurwaarborg. Eveneens zullen klachten van de omwonenden voor o.a. nachtlawaai leiden tot het afhouden van een schadevergoeding op de huurwaarborg.

11. Eindfactuur

Op het einde van Uw verblijf ontvangt U de globale vereffende factuur met inbegrip van de huurprijs en de desbetreffende lasten.

12. Sportieve en toeristische activiteiten

Elke deelname aan sportieve en/of toeristische activiteiten gebeurt enkel en alleen op eigen risico. Het is verantwoordelijkheid van de huurder om hiervoor eventueel een verzekering af te sluiten.

13. Verzekering

De verantwoordelijke van de groep moet zich ervan vergewissen dat alle leden van zijn groep in het bezit zijn van de noodzakelijke verzekeringen die dekking geven voor de volledige periode van het verblijf. Deze verzekeringen moeten minstens het volgende dekken: eventuele schade en ongevallen in en rond het huis, de risico’s van de sportieve en/of toeristische activiteiten en in sommige gevallen brand- en waterschade.

14. Diensten aangeboden door derden

De eigenaars kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor alle problemen omtrent diensten die door derden worden aangeboden (bijvoorbeeld traiteur, taxi’s, uitstappen, foodtrucks, animatie,…). Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de kwaliteit van de diensten van deze derden na te gaan. Elke klacht zal dan ook direct gericht moeten worden aan de derde partij die verantwoordelijk is voor de betreffende dienst.

15. Verantwoordelijkheid

De eigenaars zijn enkel verantwoordelijk voor de diensten die ze rechtstreeks aan de huurder leveren.

De eigenaars kunnen niet verantwoordelijk zijn voor geen enkele handeling en/of verzuim van de huurders, onafhankelijk of het al dan niet over nalatigheid van de huurders gaat. De eigenaars zijn eveneens niet verantwoordelijk voor geen enkele klacht tegen de huurders door derden of door één of meerdere personen van de huurders.

16. Toepassingsgebied

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing op deze getekende overeenkomst tussen de eigenaars en de huurder. Elke rechtszaak met betrekking tot het afsluiten, de interpretatie, de uitvoering of de niet-nakoming van deze overeenkomst valt enkel en alleen onder de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.